تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.