فناوري اطلاعات بر دانش و مهارت استفاده از کامپیوتر و سیستم ارتباط از راه دور با هم، ذخیره سازي، کاربرد و انتقال اطلاعات تأ کید دارد

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.